การเลือกขนาดแท้งค์น้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาให้ดี
 ก่อนการซื้อแท้งค์น้ำ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบ้าน
ซึ่งมีพฤติกรรมการใช้น้ำแตกต่างกันไป

การเลือกขนาดแท้งค์น้ำ

เลือกขนาดแท้งค์น้ำที่เหมาะสมกับ จำนวนผู้ใช้น้ำในบ้าน เพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ พอเพียงกับความต้องการใช้
โดยทั่วไป 1 คน จะใช้น้ำประมาณ 200 - 400 ลิตรต่อคน ต่อวัน ขึ้นกับขนาดบ้าน และกิจกรรมการใช้น้ำ เช่น อาบน้ำแบบฝักบัว, อ่างอาบน้ำ , ล้างรถ , ล้างจาน , อาบน้ำสุนัข , รดน้ำต้นไม้ ยิ่งบ้านใหญ่ กิจกรรมเยอะ ก็จะใช้น้ำมากขึ้น
ดังนั้นในการเลือกขนาดแท้งค์น้ำ จะขึ้นกับปริมาณน้ำที่ใช้ และจำนวนวันที่ต้องการสำรองน้ำ ในกรณีน้ำไม่ไหล ซึ่งสามารถคำนวณได้ 2 วิธี
1. โดยการประมาณปริมาณการใช้น้ำของแต่ละคน โดยแต่ละคนจะใช้น้ำ ประมาณ 400 ลิตร/คน/วัน (สำหรับบ้านทั่วไป)
ถ้ามีคนในบ้าน 5 คน
ปริมาณการใช้น้ำประมาณ 400 X 5 = 2,000 ลิตร/วัน
ถ้าต้องการมีน้ำสำรองใช้ 2 วัน เลือกถังที่เก็บน้ำมากกว่า 4,000 ลิตร
ถ้าต้องการมีน้ำสำรองใช้ 1 วัน เลือกถังที่เก็บน้ำมากกว่า 2,000 ลิตร
(ถังทั่วไปควรเลือกถังขนาดใหญ่กว่าที่ต้องการ เนื่องจากถังทั่วไป มีปริมาณน้ำที่นำไปใช้ได้จริง น้อยกว่าขนาดถังมาก ใช้น้ำได้จริงประมาณ 65 % ของขนาดถัง)

ปริมาณการใช้น้ำ 400 ลิตร/คน/วัน เป็นค่าเฉลี่ย ซึ่งการใช้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้น้ำของแต่ละคนด้วย ถ้าบ้านขนาดใหญ่ที่มีอ่างอาบน้ำ ใช้ล้างรถ
ใช้รดน้ำต้นไม้ อาบน้ำสุนัข อาจใช้น้ำถึง 400 ลิตร/คน/วัน หรือมากกว่า, บ้านขนาดเล็กอาจจะใช้น้อยกว่านี้,  สำหรับอพาร์ทเมนท์ แฟลต คอนโด ปริมาณการใช้น้ำ ประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน
2. ประมาณการใช้น้ำจากปริมาณการใช้น้ำจริง ตามบิลค่าน้ำประปาที่จ่ายประจำ ซึ่งจะเป็นปริมาณน้ำ ที่ใช้จริงของแต่ละบ้าน


ซึ่งดูปริมาณน้ำจาก ช่องหน่วยที่ใช้ ซึ่งเป็นปริมาณน้ำ
หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ต้องคูณด้วย 1,000 เป็นจำนวนลิตร ที่ใช้ต่อเดือน
แล้วนำมาหารด้วย 30 วัน เป็นปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งบ้าน เฉลี่ยต่อวัน
ปริมาณน้ำที่ได้นี้เป็นค่าเฉลี่ยทั้งเดือน ซึ่งความจริงบางวันอาจใช้น้ำมาก หรือน้อยกว่านี้ จึงควรเผื่อปริมาณน้ำที่ใช้ประมาณ 30 % โดยคูณปริมาณน้ำเฉลี่ยที่หาได้ด้วย 1.3

เช่น อ่านค่าหน่วยที่ใช้ในบิลค่าน้ำได้ 25 (แสดงว่าบ้านนี้ใช้น้ำ 25 ลูกบาศก์เมตร / เดือน)
แปลงเป็นลิตร = 25 X 1000 = 25,000 ลิตร / เดือน
แปลงเป็นปริมาณน้ำที่ใช้เฉลี่ยต่อวัน = 25,000 / 30 = 833 ลิตร / วัน
เผื่อปริมาณน้ำอีก 30 % = 833 X 1.3 = 1,083 ลิตร/วัน

ควรเลือกใช้ถังขนาดประมาณ 1,600 ลิตร ซึ่งสามารถนำน้ำไปใช้ได้จริง 65 % ประมาณ 1,040 ลิตร ซึ่งจะสำรองน้ำใช้ได้ 1 วัน

(ถังทั่วไปควรเลือกถังขนาดใหญ่กว่าที่ต้องการ เนื่องจากถังทั่วไป มีปริมาณน้ำที่นำไปใช้ได้จริงน้อยกว่าขนาดถังมาก ใช้ได้ประมาณ 65% ของขนาดถัง)
ปริมาณน้ำสำรองอาจน้อยกว่าที่แนะนำได้แต่จะมีผลให้มีน้ำใช้น้อยเมื่อน้ำไม่ไหลเป็นเวลานาน
สำหรับบ้านที่น้ำประปาไหลอ่อน

ลักษณะปัญหาต่างไป เพราะน้ำประปาไหลอ่อนตลอดเวลา น้ำไม่สามารถเข้าแท้งค์ทั่วไปได้ เนื่องจากท่อน้ำเข้าด้านบนแท้งค์ เราสามารถแก้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนไม่เข้าแท้งค์ได้ โดยการเลือกใช้แท้งค์น้ำที่ออกแบบมา สำหรับแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ ซึ่งตอนนี้มียี่ห้อเดียว คือ

แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise ซึ่งถูกออกแบบให้น้ำประปาไหลอ่อน สามารถเข้าแท้งค์ได้ แก้ปัญหาน้ำไม่เข้าแท้งค์ได้จริง และยังมีน้ำสำรองได้มากกว่าในขนาดแท้งค์เท่ากัน